Local Guides

In addition to personally escorting  my tours I use local Tour Guides from the various areas that we vist . These local guides are an important part of  Sandy Travel Tours. All are selected for their ability to make a difference in the travel experience . Below is an example of the type of individuals that I seek out for tours. 

Ron Mac Eachen -Tour Director , Sandy Travel 

 

Ronnie Campbell- Pictured Left 
Born and raised  in Bohuntin, Ronnie Campbell has worked most of his life in Glen Roy. Of crofting stock, his family are survivors of the Clearances, Ronnie himself still crofts, tending cattle and sheep.
From boyhood, Ronnie attended the “ceilidh house” gatherings of Bohuntin, acquiring the art of the Highland oral tradition of storytelling and becoming one of its finest exponents. History, Gaelic songs and folklore are kept alive by Ronnie who has featured on Gaelic TV programmes..There is no one more knowledgeable or passionate about the culture and history of Brae Lochaber, no one who breathes the air and treads the soil of Glen Roy more faithfully than this shepherd, guardian of the past and protector of the future, Ronnie Campbell. 

Raghnull Caimbeul

Chaidh Raghnull Caimbeul a bhreith ’s a thogail ann am Both Chunndainn.  Dh’obraich e a’ mhórchuid dh’a bheatha ann an Gleann Ruaidh.  A’ buineadh do stoc nan croitearan, mhair a theaghlach beò ’ro na Fuadaichean.  Tha Raghnull fhéin ri chroitearachd, a’ buachailleachd cruidh agus chaorach. O’n a bha e ’na ghille òg, chaidh Raghnull gu cruinneachaidhean an taigh chéilidh ann am Both Chunndainn, a’ buannachadh seanchas nan Gàidheal is e-fhéin a’ tighinn gu bhith ’na sheanchaidh air leth.  Tha eachdraidh, òrain Ghàidhlig is bial-aithris air an cumail beò le Raghnull a tha air a bhith air prógramman Gàidhlig an telebhisein.Chan eil duine nas fhiosraiche no aig a bheil a’ mhiann nas mò a thaobh cultar agus eachdraidh Bràigh Loch Abair, a’ gabhail anail agus a’ siubhal ùir Glinne Ruaidh nas dìcheallaiche na am buachaille seo, neach-gléidhidh an àm a dh’aom agus tèarmannair an àm a thig, Raghnull Caimbeul. 

 


Roddy Maclean 

is an Inverness-based journalist, broadcaster and educator working in, and on behalf of, the Gaelic language. He has strong family links to Applecross in Wester Ross and the Isle of Lewis. He is the Gaelic columnist for the Inverness Courier and previously worked in the newsroom of BBC Radio nan Gàidheal. As well as broadcasting radio programmes for Gaelic learners, Roddy runs a variety of training courses all over Scotland, for both Gaelic and non Gaelic-speakers, which explore the strong links between the language and the environment, and he was invited to conduct a series of similar workshops in Nova Scotia in 2014.

Tha Ruairidh MacIlleathain na fhear-naidheachd, craoladair is neach-teagaisg a tha ag obair ann an Gàidhlig, agus às leth a’ chànain. Tha e a’ fuireach ann an Inbhir Nis, ach tha buntanas aige do Chomraich Ma-ruibhe agus Leòdhas. ’S e a sgrìobhas an colbh Gàidhlig do Chourier Inbhir Nis agus bha e roimhe ag obair mar neach-naidheachd do BhBC Radio nan Gàidheal. Bidh e a’ craoladh dà phrògram rèidio do luchd-ionnsachaidh gach seachdain agus bidh e a’ ruith chùrsaichean air feadh Alba, a’ sealltainn nan ceanglaichean eadar a’ Ghàidhlig agus an àrainneachd. Fhuair e cuireadh an aon seòrsa oideachaidh a dhèanamh ann an Alba Nuaidh ann an 2014.